Biễu Mẫu

Trong quá trình thực tập tại cơ sở, các bạn cần có 6 Phiếu sau đây để quá trình thực tâp được diễn ra đầy đủ hợp lệ và đúng theo qui định của nhà trường đã đưa ra:


1. Phiếu giới thiệu Sinh viên thực tập của nhà trường

Liên hệ trực tiếp Văn phòng Khoa hoặc tại Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Giới thiệu việc làm và Sinh viên thực tập tại các cơ sở. Đặc điểm phiếu này là tùy vào Doanh nghiệp, Công ty, nơi tiếp nhận mình thực tập...nếu họ cần giấy giới thiệu thì các Bạn mới lấy còn họ không cần thì các Bạn không cần lấy cũng được.


Lỗi MYSQL